Algemene Voorwaarden

Informatie & definities

Beleggertools.com , hierna te noemen Beleggertools, is een website ontwikkeld en beheerd door Waldomedia. Beleggertools is een zogenaamde Sofware-as-a-Service (SaaS) dienst, waarbij de bezoekers al dan niet betaald toegang krijgen tot de website en de mogelijkheden hiervan.

Waldomedia is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 543 72 275, gevestigd aan de Zinkstraat 24 - Unit E0930, 4823AD te Breda.

Beleggertools heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Wij raden u aan deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient u de dienstverlening van Beleggertools te beëindigen. Door gebruik te blijven maken van de dienstverlening van Beleggertools, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

Algemeen

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige dienstverlening van Beleggertools. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Beleggertools, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2 Als een deel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing. Beleggertools en de gebruiker zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Toegang

2.1 Beleggertools doet er alles aan om de website en de dienstverlening 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te hebben. Beleggertools kan echter niet garanderen dat de website en de dienstverlening altijd beschikbaar is. Beleggertools is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van niet-beschikbaarheid van de website en/of de dienstverlening.

2.2 Beleggertools heeft het recht om de website en/of de dienstverlening tijdelijk te onderbreken voor onderhoud, reparatie, wijziging of verbetering. Beleggertools zal de onderbreking zo veel mogelijk beperken en zal de gebruiker hiervan op de hoogte stellen.

2.3 De website kan op ieder moment worden gewijzigd. Beleggertools is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van wijzigingen aan de website. Hieronder wordt ook verstaan het toevoegen, wijzigen of verwijderen van functionaliteiten.

2.4 Beleggertools kan tools aanbieden die gebruik maken van externe API's. Beleggertools is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van deze API's.

2.5 Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat de website en/of de dienstverlening niet naar behoren functioneren. We vragen gebruikers om ons hiervan op de hoogte te stellen. Beleggertools zal de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Beleggingsadvies

3.1 Beleggertools biedt geen beleggingsadvies. Beleggertools biedt tools die gebruikers helpt bij het onderzoek en maken van beleggingsbeslissingen. Beleggertools is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de website. De informatie op de website is niet bedoeld als beleggingsadvies. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij of zij invoert op de website en voor de beslissingen die hij of zij neemt op basis van de informatie op de website.

3.2 Beleggertools biedt geen persoonlijk (financieel) advies. Beleggertools biedt geen advies op maat. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij of zij invoert op de website en voor de beslissingen die hij of zij neemt op basis van de informatie op de website. Data, berekeningen en andere informatie op de website zijn niet bedoeld als persoonlijk advies. Beleggertools is niet op de hoogte van de persoonlijke (financiele) situatie van de gebruiker, en kan en mag daarom geen persoonlijk advies geven.

3.3 Beleggertools staat niet onder toezicht van een financiële toezichthouder. Beleggertools is geen financiële instelling en staat niet onder toezicht van een financiële toezichthouder. Beleggertools is geen financieel adviseur en biedt geen financieel advies. Beleggertools is geen beleggingsonderneming en biedt geen beleggingsdiensten. Beleggertools is geen vermogensbeheerder en biedt geen vermogensbeheer. Beleggertools biedt alleen algemene beleggersinformatie en tools die gebruikers helpt bij hun onderzoek naar een financieel instrument.

Gebruik website

4.1 De bezoeker van de website moet zich registreren om toegang de krijgen tot de data en tools en om de website te kunnen gebruiken.

4.2 De gebruiker maakt alleen een account aan voor zichzelf. De gebruiker mag geen account aanmaken voor een ander persoon of voor een bedrijf. De gebruiker is verplicht om accountgegevens geheim te houden en niet aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om een account te delen met anderen.

4.3 Beleggertools heeft het recht om een account te blokkeren of te verwijderen als de gebruiker zich niet houdt aan de voorwaarden, zich niet houdt aan de wet en/of handelt in strijd met de goede zeden.

4.4 Beleggertools heeft het recht om stappen of concequenties te namen als de gebruiker zich niet houdt aan de voorwaarden, zich niet houdt aan de wet en/of handelt in strijd met de goede zeden.

Klachten

5.1 De gebruiker dienst zo spoedig mogelijk (na het afsluiten van een abonnement) te onderzoeken of de website voldoet aan de verwachtingen.

5.2 De gebruiker dienst zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Beleggertools als hij of zij een klacht heeft. De gebruiker kan een klacht indienen via het contactformulier op de website waarbij hij of zij een duidelijke omschrijving van de klacht geeft.

Abonnementen

6.1 Beleggertools biedt verschillende abonnementen aan voor toegang tot alle tools en informatie of voor onbeperkte toegang tot de website. De gebruiker kan zelf een abonnement afsluiten voor een bepaalde periode. Het abonnement gaat in op de dag dat de gebruiker het abonnement afsluit en heeft een looptijd zoals bij het abonnement is aangegeven.

6.2 Het abonnement wordt automatisch stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als het abonnement dat de gebruiker heeft afgesloten. De gebruiker kan het abonnement op elk moment opzeggen via de abonnements-pagina in zijn of haar persoonlijke omgeving.

6.3 De gebruiker heeft de mogelijkheid om binnen 7 dagen na afsluiting van het abonnement het abonnement te ontbinden. De gebruiker kan het abonnement ontbinden door een e-mail te sturen naar Beleggertools (via de contactpagina). De gebruiker krijgt het betaalde bedrag terug, minus gemaakte (transcatie)kosten. De gebruiker kan het abonnement niet ontbinden als het abonnement is verlengd.

Prijzen

7.1 Prijzen op de website zijn in euro's en inclusief BTW. De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

7.2 Beleggertools kan de prijzen van abonnementen en producten wijzigen. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld via de website en/of via e-mail.

7.3 Prijswijzingen hebben geen invloed op abonnementen die de gebruiker al heeft afgesloten, maar worden toegepast op nieuwe abonnementen of (automatische) verlengingen van abonnementen.

Betaling

8.1 Voor het gebruik van de website en/of de tools is mogelijk een betaling vereist. De gebruiker kan betalen via een geldig betaalmiddels zoals iDeal of Bancontact.

8.2 Bij een (automatische) verlening van het abonnement wordt de abonnementperiode verlengd met een periode zoals bij het abonnement aangegeven en wordt het abonnementsgeld automatisch afgeschreven van het betaalmiddel dat de gebruiker heeft opgegeven.

8.3 Kan Beleggertools de incasso van het abonnementsgeld niet uitvoeren, dan kan Beleggertools het abonnement opzeggen. De toegang tot de website wordt dan direct beëindigd, totdat de gebruiker het abonnementsgeld heeft betaald.

Aansprakelijkheid

9.1 Beleggertools is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website en/of de tools. Beleggertools is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op de website en/of de tools. Beleggertools is niet verantwoordelijk voor de gevolgen en/of eventuele schade door het gebruik van de website en/of de tools.

9.2 Beleggertools is niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van gegevens van de gebruiker, bij onze eigen systemen of die van derden.

9.3 Alle handelingen van de gebruiker zijn voor eigen rekening en risico.

9.4 Beleggertools heeft als doel de gebruiker te helpen met zijn of haar onderzoek naar financiele instrumenten. Beleggertools biedt geen garantie dat bepaalde resultaten zullen worden behaald, en is op geen enkele manier aansprakelijk voor winsten of verliezen die de gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de website en/of de tools.

9.5 Beleggertools doet er alles aan om om de website te voorzien van juiste en actuele informatie, maar kan dit niet garanderen omdat de (financiele) markt constant in beweging is. Beleggertools is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de informatie op de website. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de informatie op de website, aangezien de informatie op de website niet als advies mag worden beschouwd.

9.6 De website kan links bevatten naar websites van derden. Beleggertools is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

9.7 Beleggertools ia alleen aansprakelijk voor directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Beleggertools. Beleggertools is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of andere schades.

9.8 Als Beleggertools aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor het abonnement in de laatste abonnementsperiode voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid.

Overmacht

10.1 Beleggertools is niet aansprakelijk als de overeenkomst door overmacht niet kan worden nagekomen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Beleggertools onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: staking, bedrijfsbezetting, oorlog, oproer, brand, overstroming, epidemie, sabotage, storingen in elektriciteitsvoorziening, internet of telecommunicatie, storingen in de systemen van derden, storingen in de systemen van Beleggertools of storingen in de systemen van de gebruiker.

10.2 Als de overeenkomst door overmacht niet kan worden nagekomen, heeft Beleggertools het recht de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat Beleggertools gehouden is tot enige schadevergoeding.

Eigendomsrecht

11.1 Beleggertools behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van intellectuele eigendom voor, met betrekking tot de website, de software, de inhoud en de producten en diensten die Beleggertools aanbiedt. Het is de gebruiker niet toegestaan de website, de software, de inhoud en de producten en diensten van Beleggertools te kopiëren, te verspreiden, te wijzigen of openbaar te maken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door Beleggertools.

11.2 De gebruiker krijgt alleen het recht om de website, de software, de inhoud en de producten en diensten van Beleggertools te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het is de gebruiker niet toegestaan de website, de software, de inhoud en de producten en diensten van Beleggertools te gebruiken voor commerciële doeleinden.

11.3 De gebruiker verklaart dat alle door de gebruiker aan Beleggertools verstrekte informatie en materialen vrij zijn van rechten van derden en dat de gebruiker alle rechten en vergunningen heeft die nodig zijn om de informatie en materialen aan Beleggertools te verstrekken.

Recht

12.1 Op de overeenkomst tussen Beleggertools en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Beleggertools en de gebruiker, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

12.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Verkoper is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Geheimhouding

Beleggertools zal alle informatie die de gebruiker aan Beleggertools verstrekt vertrouwelijk behandelen. Beleggertools zal deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk is toegestaan.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Beleggertools voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst tussen Beleggertools en de gebruiker.

Disclaimer

Beleggertools is ten allen tijde transparant en onpartijdig naar de klanten van de betaalde toegang tot de website en daarom is de content uitsluitend bedoeld voor algemene en educatieve doeleinden. Niets van deze content mag worden gezien als investerings-, financieel, juridisch, belastingtechnisch, regulerings-, of vergelijkbaar advies. Niks mag worden geïnterpreteerd als verzoek tot investeren in enige financiële producten en hierbij mag niks worden beschouwd als aanbeveling tot een investeringsstrategie of aanschaf.

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 29 november 2022.